Mönsterås socken

Mönsterås omnämns första gången 1309 och framträder under medeltiden som en marknadsplats utmed Kalmarsundskusten. Den första kyrkan byggdes troligen på 1200-talet och socknen inneslöt även den kringliggande landsbygden. Den skyddande havsviken och läget på rullstensåsen gav goda geografiska förutsättningar, men samhällets framväxt måste också ses mot bakgrund av att flera ur rikets högadel lät uppföra maktcentra i bygden vid denna tid; främst av dessa ätten Bielke som under 1300-talet övertog Kråkerums herresäte. Strax utanför Mönsterås låg hospitalet i Oknebäck som 1482 ombildades till Kronobäcks kloster under Johanniterorden. Den ruin som idag finns kvar utgör en av bygdens mest intressanta historiska sevärdheter.

1604 fick Mönsterås stadsprivilegier, men under Kalmarkriget 1612 brände danskarna ner både staden och de flesta av socknens byar. Staden förmådde aldrig resa sig ur askan och 1620 övergick Mönsterås till att vara Kalmar stads lydköping. Mönsterås eldhärjades ännu en gång 1677, varefter en längre period av återhämtning följde. I samband med 1862 års kommunreform upphörde ortens status som lydköping och två borgerliga kommuner bildades – Mönsterås Köpingskommun och Mönsterås landskommun. Som fristående kommun stärkte Mönsterås sin ställning som handelsort. Före järnvägens tillkomst spelade kustens liv med skeppsbygge, sjöfart och kusthandel en stor roll och sysselsatte många av de armar som inte behövdes i jordbruket. Från den omkringliggande skogsbygden kom transporter med virke till hamnområdet för vidare export ut över världen.

1892 anlades en tändsticksfabrik på Kuggås strax utanför köpingen, men i övrigt genomgick inte bygden någon industrialisering av betydelse på 1800-talet. Järnvägen invigdes 1902 men förhoppningarna om en snabb industriell utveckling infriades inte, med undantag av några möbelindustrier som upprättades på Kuggås. I den skogrika bygden var det naturligt att träindustrin skulle komma att prägla socknens industriella liv. Vid andra världskrigets utbrott var Mönsterås en slumrande liten idyll med ungefär samma geografiska sträckning som under medeltiden. Storhetstiden som sjöfarts- och handelsort var sedan länge förbi. 1900-talet hade så långt mest präglats av misslyckade järnvägsprojekt och orealistiska stadsdrömmar. Den moderna samhällsomvandlingen hade i flera avseenden gått bygden förbi.

Efter andra världskriget vidtog kommunen en rad åtgärder för att vända utvecklingen. 1946 anordnades Mönsteråsutställningen där man visade upp allt man hade av industri och hantverk, vilket fick till följd att näringslivet började få upp ögonen för bygden. Två år senare anställdes kommunalkamrer Viktor Lund som genast tog initiativ för att marknadsföra kommunen. Det var under hans tid som det Mönsterås vi idag kan se skapades. Utvecklingen var så snabb och omfattande att Mönsterås uppmärksammades både i riksmedia och utomlands som ett exceptionellt exempel på efterkrigstidens framsteg och framtidstro.

Nästan alla områden berördes av utvecklingen. Landets första kommunala stugby Oknö invigdes 1950. Därefter följde industrietableringar som Industrifjädrar/Stece 1951 och Mönsterås bruk/Södra 1957, vilka snabbt blev bygdens största arbetsgivare. I runda tal handlade det om 40 nya industrier på 20 år. De nya arbetstillfällena medförde att befolkningen på kort tid ökade från omkring 4000 till drygt 6000 invånare, vilket är ungefär så många invånare socknen har än idag. Inflyttningen krävde nya moderna bostäder som byggdes på den omkringliggande landsbygden i Åsevad, Ljungnäs, Älgerum och Mölstad. Med detta följde nya affärer, skolor och ålderdomshem.

I 1900-talets välfärdsstat erhöll kommunerna allt större åtaganden samtidigt som landsbygdens invånare blev allt färre. För att ge kommunerna det nödvändiga skatteunderlaget genomfördes därför kommunsammanslagningar. 1952 gick Mönsterås köping samman med Mönsterås landskommun, och 1974 skedde en sammanslagning av Mönsterås, Ålems och Fliseryds kommuner. Efterkrigstidens utveckling med stora investeringar och omfattande låneupptagning medförde att kommunens ekonomi vid 1960-talets slut var ytterst ansträngd. 1970-talet blev därför en tid av återhämtning och förvaltning av tidigare årtiondens expansion. Därefter har utvecklingen framskridit i ett lugnare tempo som ändå har inneburit investeringar i gymnasieskola, simhall och ett nytt bibliotek.

Med den moderna tiden kom också de stora folkrörelserna och nya idéer. Bygden har idag ett rikt och mångsidigt föreningsliv och länets, sett till befolkningsmängden, största hembygdsförening. Mönsterås är känd för sin bluesfestival som varje försommar utgör ett uppskattat inslag i köpingens gatuliv där den mysiga Storgatan i allt väsentligt har behållit sin medeltida sträckning. I anslutning till Storgatan ligger kyrkan som invigdes 1847 och som i flera avseenden är representativ för de stora kyrkobyggnader i empirestil som uppfördes under 1800-talet. I kyrkan finns en vacker altartavla målad av Sven Gustaf Lindblom. Bygden har också en rik frikyrklig tradition som har frambringat en av världens mest sjungna psalmer, O, Store Gud, skriven av missionspastor Carl Boberg när han år 1885 var på väg hem från Oknö och beskådade ett åskoväder över Mönsteråsviken.

Mönsterås landsbygd har inte präglats av samma expansion som centralorten. De mindre industrier som förr anträffades lite här och var har så gott som alla försvunnit. De skolor som tidigare fanns i byarna Hammarglo, Habbestorp, Kronobäck, Forsa, Vållö, Skruvshult, Koverhult och Sofielund har alla lagts ner. På samma sätt har alla landsortsbutiker sedan länge slagit igen. Många mindre jordbruksenheter har också avvecklats eller slagits ihop med större gårdar som emellertid drivs framgångsrikt och bidrar till att hålla landskapet öppet. Landsbygden har också blivit hemvist för familjer som vill njuta av de kvaliteter som endast naturens ro och skönhet ger. På så sätt håller de landsbygden levande och ger hopp för bygdens framtid.

Text: Jonny Nilsson

http://www.monsterashistoria.se

Foto: Mönsterås runt år 1900, Wikimedia

Text uppdaterad: 2014-05-15

Dela med vänner:
Annons
Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt